Welcome

Please register for Total War Access to use the forums. If you're an existing user, your forum details will be merged with Total War Access if you register with the same email or username. For more information please read our FAQ’s here.

Categories

new idea about other DLC of Three Kingdoms Total War for the Rising of Sima Clan Campaign

poromeporome Posts: 12Registered Users
I also have the new idea about other DLC of Three Kingdoms Total War for the Rising of Sima Clan

Base on the Charlemagne DLC of Attila Total War , this idea is focus from the time that Sima Yi commanded the Wei army to confront Zhuge Liang in Qishan until the time that Wu collapses (from 226 to 281)

Here are some factions should be in the DLC (both playable and non-playable)
Wei/Cao Wei factions:
+ Cao Mao emperor – Luoyang
+ Cao Shuang - Xuchang
Jin/ Sima Clan - Wancheng
Shu Han faction
Sun Wu (Eastern Wu) faction
Rebel Shouchun factions:
+ Quanqiu Jian/ Wuqiu Jian – Xiangcheng
+ Zhuge Dan – Shouchun
Wuxi (Five Creeks) tribe people in Wuling
Xiyu city-states:
+ Yutian
+ Shule (Kashgar)
+ Yanqi
+ Qiuci (Kucha)
+ Fore Cheshi (Turpan) and Rear Cheshi
+ Shanshan
+ Qiemo
Xianbei tribal factions:
+ Kebineng – have Qiang troop in army
+ Budugen
+ Qianman
+ Mohuba of Murong clan
+ Tufa Shujineng of Hexi Xianbei
+ Su Lei
+ Di Jia
+ Que Ji
Qiang tribal factions:
+ Midang’s
+ Baihuwen’s tribe
+ Zhiwudai’s
+ Shaodang Qiang tribes
+ Xianling Qiang tribes
+ Eastern Qiang tribes (Qiang settle in Guanzhong)
+ Western Qiang tribes (nomadic Qiang)
Di tribal factions:
+ Qiang Duan of Yinping Di
+ Baixiang Di (Whire Neck Di)
+ Green Di (Qing Di)
+ White Di (Bai Di)
Xiongnu tribal factions:
+ Chanyu Huchuquan of Southern Xiongnu, Xihe, Shanxi
+ Liu Bao of Left Tribe of Xiongnu
+ West Tribe of Xiongnu
+ North Tribe of Xiongnu
+ South Tribe of Xiongnu
+ Liu Qubei of Tiefu Xiongnu
+ Tuge tribe
+ Yiqian (Chief Lushui Hu), his wife Zhiyuantai - Chief Lushui Hu (Hu nomad people of Lushui)
Huangzhong Yuezhi – Huangzhong, Gansu
Lesser Yuezhi – Nanshan, (Gansu – Xinjiang)
Kushan Empire (Great Yuezhi) – Afghanistan, North India

Vietnam Indianised state
+ Funan faction (Fan Zhan, Fan Chang, Fan Xun/ Fan Sum…)
+ Linyi faction (Sri Mara/ Ou Lian, Fan Xiong, Fan Wen….)
+
Wa (ancient Japan) factions:
+ Queen Himiko - Yamatai state
+ Himikuku/ Pimikuku – Kunu state
+ Nu state
+ Toma state
+ Nomadic Emishi People
+ Shiwa Emishi people
+ Ishawa Emishi people
+ Azumi people
+ Mishihase people
+ Hayato people
+ Saeki people
+ Kumaso people
+ Kumabito people
+ Wajin people
Han’s Commanderies in Gojoseon (Ancient Korean kingdom) land– Manchuria:
+ Xuantu Commandery
+ Daifang Commandery
Ancient Korean States:
+ Buyeo (Nong’an, Jilin)
+ Goguryeo (Gungnae city, Jilin)
+ Baekje
+ Silla (Seorabeol/ Saro)
+ Mahan Confederation
+ Jinhan Confederation
+ Byeonhan Confederation
+ Gaya Confederation
+ Dongbuyeo (Eastern Buyeo)
+ Tamna
+ Usan
+ Dongye
+ Maek tribes
+ Okjeo
+ Yemaek
+ Yangmaek
+ Somaek
Malgal (Mohe/Sushen/Yilou) tribes faction:
+ Sumo tribes – Songhua river
+ Baishan tribes – Baekdu Mountain
+ Yulou tribes – Suifen River
+ Boduo tribes
+ Funie tribes – Mudan river
+ Anchegu tribes - Harbin
+ Haoshi tribes - Dalnerechensk
+ Heishui tribes – Helongjiang/ Amur river
Dingling tribes faction:
+ Dingzhou Dingling (Dingling of Dingzhou) – Dingzhou, Shanxi
+ Zhongshan Dingling (Dingling of Zhongshan) – Zhongshan, Hebei
+ Beidi Dingling ( Dingling of Beidi) - Henan
+ Western Dingling – southern Balkhash Lake
Rebel ethnics – Pingkang
Rebel ethnics - Wenshan
Cuu Chan (present day Thanh Haa) faction (Lady Trieu/ Trieu Thi Trinh/ Trieu au a.k.a Trieu Trinh Nuong*, her brother Trieu Quoc Dat)
*Lady Trieu: Female hero of Vietnam. Also called Nhuy Kieu general (the Beautiful General – for her beauty) or Le Hai Ba Vuong (lady queen of Le Hai – the queen king of the beautiful sea)
Sign In or Register to comment.